rasfare
Dersom gårdseieren ikke setter opp et slikt varsel for rasfare, kan det vanke gebyrer fra bymiljøetaten. Foto: Gjensidige forsikring Norge

I dag har bymiljøetaten skrevet ut 20 gebyrer til gårdseiere på grunn av rasfare fra taket

5000 kroner i gebyr får gårdseiere som ikke setter opp varsel om rasfare fra taket. Eller som ikke har måket taket og fjernet varselet etter en uke.

Bymiljøetaten i Oslo er delegert myndighet til å håndheve politivedtektene for Oslo. Ved fare for ras eller når gårdseieren ikke fjerner skiltet om fare for rase etter en uke, kan bymiljøetaten skrive ut gebyrer. I alt 20 miljøgebyrer er skrevet ut bare i dag.

– Målet med gebyrene er å forebygge skader som kan oppstå på grunn av ras. Dersom gårdseieren ikke har satt ut avvisere, risikerer han en bot på 5000 kroner. Disse skal settes ut midlertidig til man har ryddet taket, sier Anne Sofie Durkis, kommunikasjonsrådgiver i bymiljøetaten.

avviser
Gårdseieren skal ikke bare sette opp en avviser, men også fjerne denne etter en uke. Og da selvsagt ha fjernet is og snø fra taket.

Varselet skal fjernes etter sju dager

Politivedtekten for Oslo sier følgende:

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is».

40 gebyrer tidligere i år

Tidligere i år har bymiljøetaten ilagt 36 gebyrer der avvisere ikke er satt ut av gårdseieren. I tillegg er fire gebyrer utstedt fordi avviserne ikke er fjernet. Gebyrene lå på 5000 kroner.

Om du vil melde fra om stor rasfare, med fare for skade eller ulykke, ring bymiljøetatens vaktsentral på telefon 23 48 21 00. Bymiljøetaten varsler deretter politi og brannvesen ved behov.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer