Etatsjef Per Morten Johansen fikk i mars i år et anonymt varsel mot seg, for å ansette slekt og venner. Foto: Omsorgsbygg
Etatsjef Per Morten Johansen fikk i mars i år et anonymt varsel mot seg, for å ansette slekt og venner. Foto: Omsorgsbygg

Toppsjef i kommunale Omsorgbygg refses i granskingsrapport. Ansatte datter, svigersønn og nær venn

Kommunerevisjonen slår fast at flere stillinger i Omsorgsbygg ikke er utlyst slik regelverket tilsier. En granskning viser at direktøren i foretaket var inhabil ved flere ansettelser og lønnsavgjørelser. «Kontrollutvalget mener at dette er alvorlige feil».

Publisert

Det var Dagbladet som først omtalte saken om direktøren som «Beskyldes for å ansette familie og venner». Personen det er snakk om er Per Morten Johansen, direktør i Omsorgsbygg siden mars 2008 og bror til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Bakgrunn for kommunerevisjonens granskning var et anonymt varsel fra mars i år. Både bystyremedlemmer og kommunens sentrale varslingsordning mottok varselet om ansettelsene i Omsorgsbygg.

Ga familie og venner jobb

I varselet blir det hevdet at administrerende direktør og HR-direktør i foretaket har gitt familie og venner faste og spennende stillinger og at stillinger er gitt uten at andre eksterne søkere har fått en reell mulighet til å få stillingene. Det er også vist til at noen har kommet inn «via engasjement» og etter hvert fått en fast stilling i foretaket. Videre at administrerende direktør Per Morten Johansen var inhabil ved ansettelsene.

På bakgrunn av varselet har kommunerevisjonen gjennomført intervjuer med administrerende direktør, HR-direktør og andre relevante personer.

Forlover og jaktvenn fikk sjefsjobb

Mens Per Morten Johansen har vært administrerende direktør i Omsorgsbygg er en rekke personer som står han nært ansatt i det kommunale foretaket. Det dreier seg om

  • Datteren, som har jobbet i Omsorgsbygg fra 2009. Ble etter hvert spesialkonsulent.
  • Svigersønnen, som har jobbet der fra 2012, etter hvert som spesialkonsulent II.
  • Venn, som også var forlover og jaktkamerat. Fikk i 2009 jobb som eiendomsansvarlig og teknisk forvalter.
  • Skolevenn fra ungdomsskolen, ex-kollega og venn. Ble i 2010 ansatt som HR-direktør.
  • Søsteren til HR-direktøren. Fikk i 2012 jobb som spesialkonsulent I.
  • Sønnen til HR-direktøren. Fikk i 2017 lærlingekontrakt i foretaket.

Stillinger ble ikke utlyst

Kommunerevisjonens gjennomgang viser at både datteren og svigersønnen til Per Morten Johansen fikk midlertidige stillinger som ikke var utlyst. Kommunerevisjonen sier følgende:

«Det følger av det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet at den best kvalifiserte skal ansettes i offentlige stillinger. Dette forutsetter blant annet at ledige stillinger må utlyses, slik at det blir allment kjent at stillingen er ledig. Manglende utlysning av stillinger over 6 måneder er i strid med kommunens personalreglement med mindre det foreligger fortrinnsrett, slik foretaket hevder at det gjør i enkelte tilfeller».

Når det gjelder habiliteten til administrerende direktør, kommenterer kommunerevisjonen:

«Gjennomgangen har vist at det foreligger inhabilitet ved flere av ansettelses- og lønnsavgjørelsene knyttet til datter og svigersønn. Siden administrerende direktør var inhabil til å treffe avgjørelser knyttet til datteren og svigersønnen…».

Per Morten Johansen får nå refs av kommunerevisjonen.
Per Morten Johansen får nå refs av kommunerevisjonen.

Inhabil ved ansettelsen

Kommunerevisjonen konkluderer også med at det forelå et så nært vennskapsforhold mellom administrerende direktør Per Morten Johansen og hans nære venn (eiendomsansvarlig og teknisk forvalter) og at Johansen var inhabil ved ansettelsen av ham.

Kommunerevisjonen finner derimot ikke grunn til å konkludere med inhabilitet når det gjelder ansettelsene av HR-direktøren, hennes søster og hennes sønn.

Foretaket har derimot brutt regelverket når det gjelder antallet personer som er innstilt til de aktuelle stillingene, fastslår kommunerevisjonen:

«For samtlige stillinger som har vært utlyst, er bare én eller to personer innstilt til stillingene. Regelverket forutsetter at det skal innstilles tre forutsatt at det er så mange kvalifiserte blant søkerne». Det fremstår «som noe overraskende at foretaket ikke har funnet grunnlag for å innstille mer enn én eller to personer i noen av de gjennomgåtte ansettelsessakene».

Styret har tillit til Per Morten Johansen

Når VårtOslo kontakter Omsorgsbygg, får vi beskjed av kommunikasjonssjef Marte Svenneby at det er styreleder Øivind Christoffersen som «håndterer alle spørsmål rundt Kommunerevisjonens rapport».

Styreleder Øivind Christoffersen og resten av styret har fortsatt tillit til direktøren i foretaket. Foto: Omsorgsbygg
Styreleder Øivind Christoffersen og resten av styret har fortsatt tillit til direktøren i foretaket. Foto: Omsorgsbygg

Per mail sier Christoffersen at Kommunerevisjonens utkast til rapport ble behandlet i Omsorgsbyggs styre forrige mandag.

– Kommunerevisjonens rapport er grundig og god, og til stor hjelp når vi skal utvikle Omsorgsbygg videre. Styret har tillit til Johansen, sier han til VårtOslo.

Christoffersen forteller at styret vil gå gjennom foretakets ansettelsesrutiner.

– Vi besluttet å be om en gjennomgang av alle rutiner rundt ansettelser (midlertidige/faste, utlysninger og habilitet). Slik vil vi sikre at funnene til kommunerevisjonen bidrar til god etterlevelse av regler, rutiner og prosedyrer i forbindelse med alle ansettelser. Administrasjonen er allerede i gang med dette arbeidet, og vi vil behandle dette på neste styremøte (i oktober).

Kun én feil

I et hemmeligstemplet (men senere nedgradert i konfidensialitet) svar til Kommunerevisjonen, er Omsorgsbygg langt krassere enn styrelederens svar til VårtOslo. Svaret er sendt til Kommunerevisjonen 14. september, altså etter styremøtet forrige mandag, og her sier Omsorgsbygg følgende:

– Administrerende direktør har kun gjort ett tilfelle av feilbedømming av egen habilitet, og det er å ikke vurdere sin egen habilitet i forbindelse med at teknisk forvalter ble ansatt i 2009.

Ønsker opplysninger slettet

Videre fastslår Omsorgsbygg:

– Det er ikke grunnlag for å hevde at de personene varselet omtaler har vært gjenstand for en særlig praksis. Slik rapporten er utformet nå antydes det at så er tilfellet. Dette må avkreftes frem til det eventuelt er dokumentert at det er tilfellet. Antydningene bes slettes eller omformuleres til sikre konklusjoner.

Når det gjelder foretakets praksis på antall kandidater som innstilles, sier Omsorgsgbygg: Vi har «alltid innstilt samtlige kvalifiserte og aktuelle kandidater til de utlyste stillinger». Svaret er datert 14. september, altså etter styremøtet i foretaket, og er signert controller Egil Utgård.

Powered by Labrador CMS