Uranienborghjemmet ligger på Uranienborg og drives av Aleris omsorg. Foto: Wikimedia Commons
Uranienborghjemmet ligger på Uranienborg og drives av Aleris omsorg. Foto: Wikimedia Commons

Uranienborghjemmet svarer på kritikken fra beboere og pårørende

Publisert

Uranienborghjemmet avviser at det er blitt satt en rød sirkel på døra til døende pasienter. Men erkjenner at en pasient fikk beskjed om å tisse i bleia.

VårtOslo har avdekket sterk misnøye fra beboere, pårørende og ansatte ved Uranienborghjemmet. Funnene kommer frem i to, uavhengige tilsynsrapporter, gjort på oppdrag av bydel Frogner i Oslo.

Rapportene melder om en rekke kritikkverdige forhold ved Uranienborghjemmet. I begge tilfeller svarer pårørende og beboere overfor tilsynsutvalgene at de ikke mener sykehjemmet gir beboerne forsvarlig omsorg og hjelp.

Uranienborghjemmet svarer

Noen av disse forholdene erkjenner Uranienborghjemmet at stemmer, andre tilbakeviser de.

I en redegjørelse til sykehjemsetaten, som VårtOslo tidligere ikke har hatt tilgang på, og som Uranienborghjemmet har valgt å dele med VårtOslo, svarer Uranienborghjemmet på kritikken fra det første tilsynet.

Vi velger å gjengi deler av dette svaret, siden det nyanserer funnene i rapporten og VårtOslos gjengivelse av disse. Under kan du lese noen av punktene tilsynsutvalget har valgt å konfrontere Uranienborghjemmet med – og sykehjemmets svar på spørsmålet.

Tiss i bleia

Tilsynsutvalget: – Pårørende har overhørt at beboere ber om hjelp til å gå på WC. De får beskjed om å tisse i bleia, for de ansatte har ikke tid.

Uranienborghjemmet: – Det er svært beklagelig å kunne bekrefte at vi har fått kjennskap til at et slikt tilfelle har forekommet. Vi vil understreke at dette ikke er i tråd med verken våre rutiner eller de verdier som vi står for. Det aktuelle tilfelle følges tett av teamleder og daglig leder, og vi vil alle følge dette videre opp slik at ingen av våre beboere noen gang skal møtes på denne måten.

Lite aktiviteter

Tilsynsutvalget: – Beboerne sitter for det meste isolert og alene på egne rom. Det er veldig lite daglige aktiviteter, og pårørende er bekymret for at mangel på bevegelse hos sine foreldre øker sykeligheten og immobiliteten. Ensomhet gir også psykiske plager.

Uranienborghjemmet: – Ved sykehjemmet er det ansatt to kulturledere i 150 prosent. De arrangerer mange aktiviteter rundt om på huset. Blant annet frokost-, erindrings- og hagegrupper. Det skjer avdelingsvis. I tillegg kommer individuell sang og felles sittedans. Vi er også i ferd til å etablere individuelle tilbud om musikkterapi. Herrene på huset har en egen klubb som drar på tur. Hver uke har vi et større arrangement som for eksempel musikkunderholdning, gudstjeneste eller danseoppvisning. Vi har en skoleklasse som kommer på regelmessig besøk, og hver helg er det besøk av ungdommer fra Generasjonsmøte M med flere individuelle aktiviteter avdelingsvis. Flere utflukter arrangeres og vi reiser på ferietur hver sommer. Samtlige beboere får tilbud som aksepteres på bakgrunn av individuelle interesser.

Rød sirkel på døra til døende

Tilsynsutvalget: – Beboerrom, hvor det ligger personer i terminalfasen, blir merket med en rød sirkel utenpå døren. Alle vet hva det betyr, og det skaper uhygge.

Uranienborghjemmet: – Dette er en påstand vi på ingen måte kjenner oss igjen i. Vi har tatt en grundig gjennomgang med alle teamledere samt sykepleiere som både jobbet her lenge og som ofte er innom beboere i livets sluttfase. Det er ingen som verken har hørt om eller sett noe slikt som beskrevet. Vi har tidligere hatt en svaksynt beboer som hadde et rødt merke på døren sin for å finne frem, men dette var et engangstilfelle. Vi tar sterkt avstand fra dette og føler oss trygge i vårt svar om at noe slikt ikke forekommer ved Uranienborghjemmet.

Informasjon til pårørende

Tilsynsutvalget: – Har institusjonen utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte bruker? Pårørende mener at dette stort sett mangler. Selv om det er utarbeidet opplegg, så blir det ikke fulgt opp. Internkontrollen virker dårlig, og det er svært lite informasjon som blir gitt pårørende. Alt i alt virker det som om det er null samarbeid med pårørende. Pårørende stiller spørsmål om de ansatte er der for seg selv eller beboerne.

Uranienborghjemmet: – Målsetningen er at våre beboeres pårørende skal ha god kontakt med de ansatte i avdelingen, og spesielt til beboerens primærkontakt. Når vi hører om pårørende som ikke er fornøyd med hvordan det fungerer, ser vi at vi fortsatt har et stykke arbeid å gjøre. Vi fortsetter vårt arbeid med å etablere gode relasjoner mellom beboere, pårørende og personell. Blant annet vil det etableres fast og regelmessig telefonkontakt mellom pårørende og primærkontakt. Generell informasjonsflyt fra sykehjemmet er ivaretatt av både daglig leder og teamledere. Hovedpårørende mottar informasjonsbrev fra daglig leder 2-3 ganger per år, i tillegg til fortløpende informasjon, samt inviteres til pårørendekveld to ganger årlig. To ganger per år avholdes også pårørendemøter avdelingsvis. Dessverre er ikke alle avholdt, slik planlagt, grunnet utskiftninger i ledergruppen.

Dårlig kompetanse

Tilsynsutvalget: – Kompetansen er dårlig. Lite fagpersonell og mange som ikke kan norsk. Arbeidsinnvandrere med krav på lav lønn, og som trenger språkopplæring brukes i alt for stor grad. Mange av utenlandsk opprinnelse forstår ikke hva beboerne har behov for. Særlig gjelder det forhold som går på norsk kultur og norsk forståelse.

Uranienborghjemmet: – Uranienborghjemmet har kontinuerlig fokus på ansettelse av riktig faglig kompetanse, samt ivaretakelse av språkkravet slik Oslo kommune praktiserer. Det er fortsatt noen ansatte som oppleves å ha noe lavere språkkompetanse, på tross av bestått prøver som stilles som krav (norsk prøve 3 for videregåendeutdannede og Bergenstest for høyskoleutdannede). For å sikre bedre kompetanse hos denne gruppen, organiseres det språkkurs i arbeidstiden. I tillegg jobbes det kontinuerlig med kulturforståelse hos ansatte med fremmedspråklig bakgrunn. Men flertallet av våre medarbeidere har en annen bakgrunn enn norsk, og dette skaper noen utfordringer i hverdagen. Uranienborghjemmet følger Overenskomst NHO-LO ved lønnsfastsettelse.

Høy turnover

Tilsynsutvalget: – Det er veldig stor gjennomtrekk av personell. Særlig er det et stort problem at teamlederne stadig slutter, og at nye begynner. Dette gir mange negative ringvirkninger.

Uranienborghjemmet: – Det har vært en del nødvendig turnover blant teamledere. Utenom dette er det et team som skilles ut grunnet at flere teamledere har sluttet på grunn av naturlige årsaker som videreutdanning, flytting, langvarig sykdom, graviditet, etc.

Høyt sykefravær

Tilsynsutvalget: – Pårørende som er på besøk om kvelden, får ofte vite at kveldsvakter ringer en time før vakten begynner og sier de er syke. Ettersom det bare er satt opp to på vakt som skal legge 11 pasienter, sier det seg selv at forholdene blir uforsvarlige når det bare er en til å gjøre jobben. Pårørende spør seg om det ikke må varsles tidligere på dagen når man er syk?

Uranienborghjemmet: – Uranienborghjemmet har redusert sykefravær betraktelig i siste fire årene. Korttidsfravær er nede på 2,4 prosent i 2016. Alt fravær erstattes og det tilstrebes riktig kompetanse til enhver tid. Samtidig har vi klare interne rutiner om varsling av fravær i god tid før vaktstart. Dette har bidratt til en betydelig reduksjon av forsen innmelding ved sykdom og bedre forutsetninger om dekning av fravær med riktig kompetanse.

Dårlig arbeidsmiljø

Tilsynsutvalget: – Pårørende merker at de ansatte ikke trives. Det er for mange oppgaver som skal gjøres av alt for få. Samarbeidet ser ikke ut til å fungere. En forklaring er at Aleris gir dårligere lønn og har dårligere pensjonsforhold enn de kommunale sykehjemmene. En av de ansatte fortalte at etter at Aleris overtok, blir de trukket i lønn for lunsjpausen. Det har ført til at alle tar lunsjpause, selv om det går ut over driften. Tidligere, da de fikk betalt lunsjpause, tok de lunsjpause når det passet driften.

Uranienborghjemmet: – Våre medarbeiderundersøkelser samt sosialt samvær har ikke gitt klar mistanke om svekket arbeidsmiljø. Derimot oppleves arbeidsmiljøet å være mye bedre og oppadgående i siste årene. Dette bemerkes også av besøkende og pårørende som besøker Uranienborghjemmet. Imidlertid ønsker vi å gjennomføre en kartlegging av arbeidsmiljøet utført av en ekstern ressurs, og vi vil engasjere bedriftshelsetjenesten til dette formålet. Etter turnusprotokoll, inngått mellom arbeidsgiver på ene siden og Fagforbundet og Sykepleierforbundet på andre, er pausen på dagtid, helg og i helligdager ubetalt, og den skal avvikles i tidspunktet mellom 10:30 og 13:00. Hensikt med denne løsningen er å sikre ivaretakelse av arbeidsmiljølovens paragraf 10-9, slik at ansatte skal sikres pause i arbeidstiden. Ansatte oppfordres til å forlate avdelingen og avvikle pause i kantinen eller tilsvarende pauserom på huset, slik at det sikres en reell avbrekk fra arbeidsoppgavene.

Hele redegjørelsen fra Uranienborghjemmet kan leses her.

Powered by Labrador CMS