Tegning hentet fra planforslaget. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS
Tegning hentet fra planforslaget. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS

Vil ha 47 meter høyt nybygg i Strømsveien 106

Nesten åtte år etter sakens spede begynnelse, er planene for Strømsveien 106 klare for politisk behandling igjen.

Publisert

Entra Eiendom AS står bak prosjektet, og plansaken ble startet opp i 2010.

I planen som nå sendes til politisk behandling, ligger det et nybygg i tolv etasjer med en høyde på 47 meter.

I utgangspunktet skal bygget i all hovedsak brukes til kontorer, men med muligheter for hotell.

Enige om felles forslag

Planforslag for Strømsveien 106 lå til offentlig ettersyn i 2015, men da med en alternativ løsning fra Plan- og bygningsetaten i tillegg til Entras forslag. Etter justeringer i Entras forslag, stiller nå Plan- og bygningsetaten seg bak dette forslaget, og har trukket sitt alternativ.

Tegning fra planforslaget. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS
Tegning fra planforslaget. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS

Planområdet er totalt på 8092 kvadratmeter, og planforslaget har atkomst fra Innspurten med snuplass ved Helsfyr Scandic Hotell.

Skal oppgradere grøntarealene

Mellom bygningene skal eksisterende grøntareal opprustes med gangveiforbindelser og vannelementer. Dette mener Plan- og bygningsetaten er særlig positivt:

"Det er positivt at eksisterende grøntareal mellom bygningene omreguleres til offentlig park og oppgraderes med gang- og sykkeltraseer, parkmøbler mv. Den foreslåtte parken vil bidra med gode kvaliteter til nærområdet", står det i deres oppsummering av planene.

Se også: Oslo øst – kan vi tro på at det blir grønnere og vakrere innen få år?

Bedre for myke trafikanter

Det legges til rette for etablering av gang- og sykkeltraseer gjennom planområdet, med kobling til hovedsykkelveien langs vestsiden av Strømsveien.

Trafikkøkningen som følge av planene skal være liten, og forholdene for myke trafikanter vil ifølge plan og bygg bli bedret. Planforslaget forutsetter også et bidrag til oppgradering av Fredrik Selmers vei for å bedre tilgjengeligheten til Helsfyr kollektivknutepunkt.

Du kan lese hele planbeskrivelsen for Strømsveien 106.

Powered by Labrador CMS