Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, forsikrer at partiet har tenkt å fjerne eiendomsskatten. Foto: Christian Vassdal
Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, forsikrer at partiet har tenkt å fjerne eiendomsskatten. Foto: Christian Vassdal

Høyre fjerner ikke eiendomsskatten i deres alternative Oslo-budsjett

– At Høyre nå går inn for eiendomsskatt på næringsbygg i Oslo, er historisk. Særlig sett opp mot deres harde retorikk mot eiendomsskatt, sier finansbyråd Robert Steen.

Publisert

I Høyres alternative budsjett fjerner partiet eiendomsskatten på boliger, men beholder den på næringsbygg. Ifølge Høyre skal eiendomsskatten avvikles gradvis. – Vi er tydelige på at eiendomsskatten skal fjernes helt, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Det alternative budsjettet står i kontrast til utsagnene fra daværende finansbyråd, Eirik Lae Solberg (H) før forrige kommunevalg: – Kommunen gikk med overskudd i fjor. Vi har et stort økonomisk handlingsrom etter å ha styrt byen godt i mange år. Oslo har lavest gjeldsgrad av de store byene. Vi trenger ikke eiendomsskatt.

Drastiske grep i offentlige tjenester

Nå har Oslo Høyre snudd. Men for å få budsjettet til å gå opp uten eiendomsskatt, må partiet ta drastiske grep.

– For å få til en reduksjon på eiendomsskatten, må Høyre kutte i bydelsbudsjettene tilsvarende 200 millioner kroner. Det betyr at mange hundre mennesker ville mistet jobben sin fra 1. januar, om vi skulle tatt budsjettet deres på alvor, sier Robert Steen.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) synes budsjettforslaget til Høyre er useriøst og urealistisk. Foto: Arnsten Linstad
Finansbyråd Robert Steen (Ap) synes budsjettforslaget til Høyre er useriøst og urealistisk. Foto: Arnsten Linstad

En krigserklæring mot de ansatte

Han peker på flere kontroversielle punkter i Høyres alternative budsjettforslag:

  • Høyre finansierer bortfallet av eiendomsskatt med en innskuddsbasert pensjonsordning. – Dette ville være en krigserklæring mot de ansatte i kommunen og fagforeningene, mener Robert Steen.
  • Høyre vil spare 48 millioner kroner ved å privatisere søppelinnhentingen fra 1. januar. – Hvordan de skulle fått til dette over natta, er uforståelig, ikke minst med tanke på reglene som gjelder for anbudsutsettelse i kommunen.
  • Høyre kutter i investeringer til tomter til skoler, idrettsanlegg og sykehjem. – Hvordan de skal klare å bygge skoler og sykehjem uten tomter, skjønner jeg ikke. Her skal Høyre spare 120 millioner kroner på renter og avdrag, ifølge Steen.

– Useriøst og uforsvarlig

Steen tviler på at budsjettforslaget er gjennomførbart. – Det er rett og slett useriøst og uforsvarlig. Jeg synes det er overraskende at Høyre vil gå så langt som nevnt for å understøtte en retorikk om at de ikke behøver eiendomsskatt. Høyre går mye lengre enn både Krf og Venstre og er blitt det mest uansvarlige partiet i opposisjonen. Det er overraskende.

Steen tror ikke Høyre klarer å kvitte seg med eiendomsskatten. – Min mistanke er at det går opp for dem på en stadig mer brutal måte at de trenger eiendomsskatten.

Også V og Krf beholder eiendomsskatten

Også Venstre og Krf beholder eiendomsskatten på næringsbygg, mens Frp fjerner den både på bolig og næring i sitt alternative budsjett. Også Venstre sier de vil utfase eiendomsskatten og går ned fra 3 til 2 promille skatt på næringsbygg. Krf beholder næringsskatten på 3 promille, men går ned fra 3 til 2 promille skatt på bolig.

Erik Lunde fra KrF vil beholde mesteparten av dagens eiendomsskatt i Oslo. Foto: Oslo KrF
Erik Lunde fra KrF vil beholde mesteparten av dagens eiendomsskatt i Oslo. Foto: Oslo KrF

– Dette er et skifte bort fra tidligere diskusjoner om eiendomsskatt. Men det var Arbeiderpartiet som tok belastningen ved å innføre skatten. De alternative budsjettforslagene minner meg om eventyret med den lille høne som bodde på gården sammen med en lat katt, and og gris, som ikke ville hjelpe høna med å plante og vanne hvetekornet. Men å hjelpe til med å spise brødet, det ville de, sier Steen.

– Eiendomsskatten skal fjernes

I sitt alternative budsjettforslag sier Høyre: «I 1998 fjernet Høyre eiendomsskatten som Arbeiderpartiet etterlot seg den gang. Det er et mål for Høyre å få fjernet eiendomsskatten så snart det lar seg gjøre, og vi vil i dette budsjettet legge opp til at det ikke kreves inn eiendomsskatt for boliger i Oslo i 2018 og at eiendomsskatten for næring settes til 1 promille.»

Eirik Lae Solberg forsikrer at partiet vil avvikle eiendomsskatten. – Det skal ikke være noen tvil om at vi vil fjerne hele eiendomsskatten, og det gjør vi fordi det er en usosial skatt som rammer vilkårlig, sier han.

Krever inn 400 millioner i eiendomsskatt

Høyre foreslår en toårig nedtrappingsplan for eiendomsskatten.

– Det er fornuftig å gå gradvis frem. Vi må ha noe tid på å tilpasse oss, slik at vi får til en god og forsvarlig avvikling. Problemet er at eiendomsskatten utgjør en så stor andel av inntektene i budsjettet, anslagsvis 1,6-1,7 milliarder kroner, at vi ikke kan fjerne hele skatten med en gang. Det kan få utilsiktede konsekvenser, sier Lae Solberg.

Gruppelederen oppgir at partiet vil bruke to år på å fjerne skatten. – Mens Robert Steen øker eiendomsskatten på næringseiendommer fra to til tre promille, tar vi den ned til én promille. Eiendomsskatten på boliger vil vi fjerne med en gang. Byådet bruker tre år på å innføre eiendomsskatten. Vi bruker to år på å fjerne den, sier han.

Høyre budsjetterer med 1,2-1,3 milliarder kroner i redusert eiendomsskatt i budsjettet. Altså vil de kreve inn en eiendomsskatt på rundt 400 millioner kroner det første året de sitter ved makten i Oslo.

– Beskjeden innsparing

For at budsjettet skal gå i hop, uten inntektene fra eiendomsskatten, må Høyre gå drastisk til verks i kommunens tjenester. Som eksempel på innsparinger mener han at flere av etatene kan gjøre oppgavene sine mer effektivt uten at det vil gå ut over tjenestetilbudet. Blant annet bymiljøetaten, helseetaten, sykehjemsetaten og plan- og bygningsetaten må nøye seg med 141 millioner kroner mindre enn før.

Flere av Oslos virksomheter kan jobbe smartere, mener Eirik Lae Solberg. Foto: Arnsten Linstad.
Flere av Oslos virksomheter kan jobbe smartere, mener Eirik Lae Solberg. Foto: Arnsten Linstad.

Det største kuttet vil være et 0,7 prosent i kutt for alle bydelene, tilsvarende 195 millioner kroner.  – Vi er overbevist om at bydelene kan levere gode tjenester med dette kuttet. Bydelene har en god økonomistyring, og vi gjør en beskjeden innsparing. Alle offentlige virksomheter bør hele tiden bli avkrevd å jobbe smartere, sier Lae Solberg.

– Vi kan jobbe smartere

Som et eksempel på det motsatte, nevner han en rutine hos kemneren i Oslo, som Lae Solberg fikk innblikk i da han var finansbyråd. Her var rutinen at alle dokumenter skulle kopieres opp i et ekstra eksemplar som bare gikk til arkivering. Hvorfor, var litt uklart. Det viste seg at årsaken var det gamle hullkortsystemet, som tilsa at ett eksemplar alltid skulle gå til personen som drev hullkortsystemet, et system som var avskaffet flere år i forveien. Men kopieringsrutinen var likevel blitt hengende igjen.

– Jeg er sikker på at det fins flere slike eksempler rundt om. Vi kan gjøre ting litt smartere og få til minst like gode tjenester til innbyggerne med en redusert bydelsramme.

Ikke flere hender i hjemmetjenesten

I tillegg foreslår Høyre å avvikle en gratis aktivitetsskole basert på postnummer. Det gir en innsparing på 129 millioner ifølge Lae Solberg. – Vi vil heller ha et system slik det var tidligere, basert på foreldrenes inntekt, sier han.

Partiet vil også stoppe økningen i antallet ansatte i hjemmetjenesten og sparer 100 millioner.

En annen innsparing er å fjerne de 40 millionene byrådet har satt av til midlertidige tiltak for bilfritt byliv. – Vi vil heller gjøre permanente oppgraderinger og opprustning. For eksempel ser vi for oss flere permanente gågater og gater med blandet trafikk, med både syklister og gående.

Høyre sier også nei takk til de planlagte lavutslippssonene. Her ser Høyre for seg en innsparing på 30 millioner. – Vi har større tro på miljødifferensierte satser i bomringen.

Feil å satse på egne IT-løsninger

Partiet ønsker også å prioritere buss i stedet for trikk til Tonsenhagen og vil her spare 15 millioner i utredninger. Et annet forslag er å slå sammen klimaetaten og bymiljøetaten, noe som utgjør seks millioner kroner mindre i administrasjonsutgifter.

– Byrådet gjennomfører en voldsom satsing på egne IT-løsninger. Det mener vi er feil vei å gå. Kommunen bør heller være en god bestiller. Det fins gode hyllevareløsninger å kjøpe. Her har byrådet satt av 88 millioner. Det mener vi er helt unødvendig bruk av penger, sier Lae Solberg.

– Vi viser at vi byen kan klare seg uten eiendomsskatt, sier Lae Solberg.