Et forslag til revidert småhusplan er nå sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling.
Et forslag til revidert småhusplan er nå sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling.

Plan- og bygningsetaten: Forslag til revidert småhusplan sendt til politisk behandling

Plan- og bygningsetaten har nå sendt over forslag til revidert småhusplan til politisk behandling. Sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring i april, er det i forslaget til politisk behandling blant annet gjort endringer i bestemmelsene knyttet til tomtestørrelse.

Publisert

— Det har virkelig vært et stort engasjement for småhusplanen, sier Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, i en pressemelding fra etaten.

I den opplyses det om at det kom inn 885 innspill og bemerkninger til planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6. april til 30. mai i fjor.

— Etter en nøye gjennomgang og vurdering av alle høringsuttalelsene, har vi gjort noen endringer i forslaget til politisk behandling, som vil lette noe på innstrammingene som lå ute på høring, forteller Solhaug.

Sentralt med bevaring av grønne verdier

Småhusplanen omfatter rundt 29.000 eiendommer og omtrent 40.000 boenheter i Oslo.

Plan- og bygningsetaten vedtok 1. juni i fjor et midlertidig forbud mot tiltak i de områdene som er omfattet av småhusplanen, som stadig er gjeldende. Vedtaket er påklaget, og klagesaken skal behandles av byutviklingsutvalget.

I forslaget som nå er sendt til politisk behandling, er blant annet det foreslåtte kravet til åtte meters avstand mellom bygninger fjernet.

Et annet punkt som er endret, omhandler minimumskravet til tomtestørrelse per boenhet. Kravet til 600 kvadratmeter tomt opprettholdes for eneboliger, men justeres ned til 450 kvadratmeter tomt per boenhet for to- og tremannsboliger.

Videre i pressemeldingen heter det at et sentralt mål i arbeidet med å revidere småhusplanen, har vært bevaring av grønne verdier i småhusområdene. Ikke bare har det vært et selvstendig mål med planarbeidet, men også som et virkemiddel for mer overordnede mål knyttet til klima, overvannshåndtering, biologisk mangfold, sosial bærekraft og folkehelse.

Et annet sentralt mål har vært å ta vare på småhusområdenes karakter og historiske kvaliteter, skriver etaten.

To innsigelser

Det følger to innsigelser med planforslaget når det sendes til politisk behandling. De er fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statsforvalteren og handler om behovet for utredninger av naturfare og samfunnssikkerhet.

— Vi vil jobbe videre med utredning av samfunnssikkerhet og analyse av risiko og sårbarhet parallelt med den politiske behandlingen. Dette materialet vil bli ettersendt når det er klart, avslutter Solhaug.

Følgende er de viktigste hovedgrepene i forslaget som sendes til politisk behandling:

- Minste tillatte tomtestørrelse per boenhet er 600 kvm. for enebolig, 450 kvm. for to- og tremannsbolig.

- Tillatt utnyttelse per tomt settes til 16 prosent bebygd areal.

- Minimum 60 prosent av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep.

- Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere.

- Parkering etter ny parkeringsnorm vedtatt i bystyret i desember 2022.

Powered by Labrador CMS