busser på biogass
Fra 2019 kan avføringen vår ende opp som rusk i forgasseren til denne bussen. Foto: Foto: Kåre Pettersen / Venstre

Nå vil byrådet gjøre big business av din og min avføring

Nå kan din og min avføring gå til drivstoff på busser og biler. Byrådet foreslår å opprette et anlegg for å produsere biodrivstoff fra slam fra Oslo, Asker og Bærum.

Siden 1993 har Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) på Bjerkås i Asker produsert biogass fra avfallsslam. I dag går produksjonen til å produsere strøm og varme til renseanlegget. Nå ønsker ledelsen å utvide produksjonen og selge biogassen på det åpne markedet.

Torsdag vedtok byrådet å anbefale at bystyret sier ja til opprettelsen av et slikt selskap. Kommunestyrene i de to andre eierkommunene, Asker og Bærum, har allerede sagt ja til opprettelsen.

— Byrådet foreslår at det etableres et aksjeselskap for å produsere biogass. Selskapet skal ha som formål å foredle rågass, som produseres av VEAS, til klimavennlige produkter som kan omsettes på markedsmessige vilkår, heter det i vedtaket fra byrådet.

Veas renseanlegg
Produksjon av biogass fra kloakk kan gi en inntekt på over 50 millioner kroner i året. Foto: Elmico

Salg av flytende biogass

De ti siste årene har det vært en dialog mellom renseanlegget og eierkommunene om å utnytte biogassen fra VEAS. Det interkommunale selskapet har derfor utviklet et prosjekt for å oppgradere rågass fra avløpsslam, til flytende biogass, LBG. Denne biogassen kan benyttes til biodrivstoff.

Renseanlegget, som eierkommunene ser ut til å gi sitt tilsagn til, vil stå klart i 2019. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner. Anlegget vil ved full drift kunne produsere biogass som tilsvarer ca. seks millioner liter diesel.

Ragnhild Borchgrevink
Administrerende direktør ved VEAS, Ragnhild Borchgrevink. Foto: VEAS

— Produksjonen gjør at vi kan redusere klimagassutslippene med mer enn 15 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink på VEAS sine egne hjemmesider.

Kan gi 50 millioner i årlige inntekter

Forut for vedtaket har byrådet sett nøye på risikofaktorene ved et slikt prosjekt og hva eierne kan få igjen for et eventuelt ja. Her slår byrådet fast at et slikt anlegg vil være svært lønnsomt.

Vestfjorden Avløpsselskap

  • Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) er Norges største renseanlegg og helt avgjørende i arbeidet med å holde Oslofjorden ren.
  • Avløpsvann fra mer enn 600.000 innbyggere i Oslo, Bærum og Asker blir transportert i tunnel fra Oslo til renseanlegget på Bjerkås Asker. VEAS renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner.
  • Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt.
  • VEAS har 83 ansatte. VEAS er et interkommunalt selskap, eid av kommunene Asker, Bærum og Oslo.

Kilde: Veas.nu

— Selv i det mest konservative scenariet er inntektene fra salg av flytende biogass anslått til om lag 30 millioner i det første hele driftsåret. Dette kan øke til 54 millioner årlig over en 20-årsperiode, skrives det i vedtaket fra byrådet.

Lavere vann- og avløpsgebyr?

En annen positiv effekt av et slikt selskap kan bli lavere vann- og avløpsgebyrer i Oslo, Asker og Bærum.

— Produksjon av flytende biogass forutsettes å være en aktivitet som går med overskudd. VEAS finansieres i dag gjennom vann- og avløpsgebyret i eierkommunene. Et overskudd fra
gassvirksomheten vil kunne redusere finansieringsbehovet og kan således bidra til å redusere vann- og avløpsgebyret, slår byrådet fast.

Det er ikke bare eierne som støtter opprettelsen av selskapet. Statlige Enova ga tidlig i februar 37,5 millioner i støtte til prosjektet. Det er nå opp til bystyret å vedta om de vil støtte byrådets anbefaling eller ikke.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer