Økern Torgvei 6 har siden 1957 vært regulert til torganlegg. I omreguleringen planlegger Oslo kommune for inntil 1.000 nye boliger. — Det må avsettes areal til flere idrettsanlegg i planområdet, mener Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, i en felles uttalelse fra idrettskretsen.
Økern Torgvei 6 har siden 1957 vært regulert til torganlegg. I omreguleringen planlegger Oslo kommune for inntil 1.000 nye boliger. — Det må avsettes areal til flere idrettsanlegg i planområdet, mener Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, i en felles uttalelse fra idrettskretsen.

Oslo Idrettskrets reagerer sterkt på byggeplanene for Økern Torg. — Svikter barn og unge

Den planlagte byggevirksomheten for Økern Torg innebærer at området i all hovedsak skal bli et boligområde, hvor det vil etableres omtrent 1.000 boliger. Oslo Idrettskrets mener bestemt det svekker barn og ungdoms aktivitetstilbud.

Publisert

I 2017 la Oslo kommune frem sine planer om en storstilt byggevirksomhet for Økern Torg, hvilket Økern Torgvei 6, Spireaveien 20 og deler av Ulvenveien inngår i.

Av planforslaget som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, foreslås det av Eiendoms- og byfornyelsesetaten en omregulering fra torg og turvei/skiløype til bolig, forretning, bevertning, skole, barnehage, grønnstruktur og tilhørende samferdselsanlegg.

Hensikten med planen er å omdanne planområdet til et nytt boområde med bymessig utforming, bestående av nærmere 1.000 boenheter.

Det har vakt reaksjoner hos Oslo Idrettskrets (OIK), som i en uttalelse signert av generalsekretær Magne Brekke og seniorrådgiver Robert Gausen hevder at planforslaget svikter barn og unges interesser ved at man ikke prioriterer å sette av plass til nye idrettsanlegg i området.

Lokal støtte

Videre heter det at OIK støtter forslaget om å bygge idrettshall i forbindelse med skolen, men samlet sett oppleves det at anleggskapasiteten for idrett i området svekkes som følge av planene.

Slik kan potensielt fremtidens Økern Torg bli seende ut.
Slik kan potensielt fremtidens Økern Torg bli seende ut.

— Vi merker oss at dette også blant hovedbudskapene fra lokalmiljøet i forrige høringsrunde, hvor flere organisasjoner (FAU, idrettslag og velforeninger) fremhever at idrettstilbudet må utvikles i takt med befolkningsveksten, skriver Oslo Idrettskrets.

Med henvisning til et tidligere innspill til planforslaget 13. september 2021, påpekes det at OIK ba om at det settes av areal til nye idrettsanlegg som muliggjør oppnåelse av kommunes målsettinger på idrettsområdet.

I forslagsstillers tilsvar ble det imidlertid påpekt at idrettstilbudet i området styrkes på bakgrunn av planlagt utvikling i området. Spesielt ble det referert til planlagte tiltak i Løren idrettspark.

— Idrettskretsen er sterkt uenig i dette, da de nye anleggene i idrettsparken i stor grad erstatter utgående kapasitet (idrettshall og ishall). Ny kapasitet som kommer til i idrettsparken, er svært begrenset i omfang, bemerker idrettskretsen.

Stort behov for flere idrettsanlegg

Oslo kommunes behovsplan for idrett, vedtatt i bystyret i desember 2020, har som mål at «Anleggsdekningen på prioriterte idrettsanlegg skal minimum følge veksten av barn og unge».

De prioriterte anleggstypene hvor anleggsdekningen skal forbedres, er flerbrukshaller, basishaller (turn), badeanlegg, anlegg for kampsport/dans, kunstisanlegg og friidrettsanlegg. For kunstgressbaner skal anleggsdekningen følge befolkningsutviklingen.

— Oslo Idrettskrets mener behovet for flere idrettsanlegg i Lørenområdet er stort – og at behovsplanen for idrett og friluftsliv i Oslo også dokumenterer dette. Som følge av dette må det avsettes areal til flere idrettsanlegg i planområdet, er ordlyden fra Oslo Idrettskrets i uttalelsen.

Avslutningsvis skriver OIK at det som et minimum bør avsettes areal til en kunstgressbane, friplass for friidrett, samt anlegg for kampsport og dans. I tråd med kommunens flerbruksstrategi, mener idrettskretsen at anleggene burde planlegges integrert i skoleplanene for maksimal utnyttelse.

Powered by Labrador CMS