Ruseløkka skole er planlagt revet og bygget opp igjen. Foto: Osloskolen
Ruseløkka skole er planlagt revet og bygget opp igjen. Foto: Osloskolen

Ruseløkka skoles driftsstyre går enstemmig inn for riving av skolen

Publisert

Elever, foreldre og ansatte ved Ruseløkka skole stiller, gjennom driftsstyret, fem krav som i praksis betyr at de krever en ny skole.

For eksempel krever driftsstyret at skolen må opprettholdes som en 1.-10. skole, noe det høyst sannsynlig ikke er plass til innenfor en rehabilitert skole.

Driftsstyret krever også at det nye bygget ikke er leiet, noe medlemmene der mener vil skape usikkerhet. Da utelukkes Christiania tekniske skole som brukes i dag for 8.-10. klasse. Denne eies ikke, men leies, av Oslo kommune.

– De fem kravene fra skolen er ikke realistisk å oppfylle i rehabiliteringsalternativet, kommenterer driftsstyreleder Bård Standalpå Facebook-siden til Ruseløkka og Skillebekk beboerforening.

Truer med innbyggerinitiativ

Han forteller at det var enighet i driftsstyret om at driftsstyrets leder har fullmakt til å fremføre driftsstyrets syn i relevante besluttende organer og i offentligheten.

– Dersom innbyggerforslaget skulle medføre risiko for ytterligere utsettelse etter komiteens behandling, vil skolerepresentanter ta privat initiativ til et innbyggerforslag om forsert behandling av nybyggalternativet.

Ifølge Standal er det allerede gitt forhåndstilsagn om det nødvendige antall underskrifter til å løfte frem saken i bystyret.

Fra før har også Ruseløkka og Skillebekk beboerforening og bydelsutvalget gått inn for riving av Ruseløkka skole. Det samme gjelder byrådet.

Venstre-leder skeptisk til vedtaket

Skoleforelder og leder av Frogner Venstre, Tore Wilken Nitter Walaker, er skeptisk til vedtaket fra driftsstyret.

– Eg vil også opplyse driftsstyreleiaren om at foreldre med barn på Ruseløkka, som er for rehabilitering fordi det er det riktige, er i ferd med å samle seg, som ei motvekt mot dei som er for å rive+nybygg. Det kan også driftsstyreleiaren framføre, dersom det ville falle seg naturleg, sier han under innlegget til Standal på Facebook.

Bård Standal kommenterer i den samme tråden:

– Nå har det vært nok tøys. Det har vært lett å forveksle decibelvolum fra de få med folkelig støtte, fordi den tause majoritet er nettopp det: Taus. Nå er mandatet gitt. Silent no more. Når de mange plutselig begynner å snakke høres det godt.

De fem punktene

Her er punktene fra driftsstyret:

  1. Det er viktig for skolen og dens tilknytning til nærmiljøet at Ruseløkka skole opprettholder sitt elevtall, og det er ønskelig at Ruseløkka skole skal opprettholdes som en 1.-10. skole.
  2. Driftsstyret på Ruseløkka skole fastholder at Ruseløkka skole trenger bedre fysiske rammevilkår for undervisning i tråd med nye forskrifter, for å sikre et trygt læringsmiljø. Bygget og utearealene må gi gode forutsetninger for å jobbe forebyggende mtp krenkelser og mobbing.
  3. Det er viktig for skolen og dens elever at den løsning som velges optimaliserer utearealer, gir bedre lysforhold i skolegården og bedre skjerming av forurensing og støy og fra den tette trafikken i Løkkeveien og Ruseløkkveien.
  4. Det er viktig for skolens brukere at den løsning som velges er permanent og ikke inneholder tidsbegrensede elementer (leieavtaler), slik at usikkerheten som nå er i lokalsamfunnet reduseres.
  5. Elevene pr. 19.9. 2017. er allerede lokalisert i nye erstatningslokaler og busses daglig opp til Vollebekk skole i Bjerke bydel. Antallet barn som begynte i første klasse er i år 36 mot 56 i fjor delvis som følge av dette. Det er driftsstyrets klare mening at denne perioden med erstatningslokaler ikke må forlenges enten gjennom forlenget bussing eller bytting av erstatningslokaler. Dette vil skape ytterligere usikkerhet i lokalsamfunnet og i verste fall at bydelen opplever at småbarnsfamilier flytter ut grunnet mangelen på et nærskoletilbud. Skolens ledelse er i tillegg bekymret for om dårlig forutsigbarhet og økt belasting over tid kan føre til at ansatte slutter. Etter planen skal elevene og ansatte være på Vollebekk frem til 21.7.2020.
Powered by Labrador CMS