En tegning av planene for Grorud sentrum.
En tegning av planene for Grorud sentrum.

Nå kan du være med og påvirke hvordan Grorud skal se ut i fremtiden

Oslo kommune og grunneierne er uenige i hvordan Grorud sentrum skal utvikles. To planer ligger derfor på bordet: grunneiernes visjon for området og kommunens. Sistnevnte ønsker lavere arealutnyttelse og byggehøyder.

Publisert

Hvor høye skal byggene være i Grorud sentrum og hvor mange nye boliger bør det komme? Hvor mye grøntareal skal det være? Hvor mye plass skal det være til parkering og til inkluderende møteplasser? Disse spørsmålene ligger på høring til slutten av måneden.

Grorud er i dag preget av mye trafikk og store parkeringsarealer. I kommuneplanen fra 2015 ble det bestemt at Grorud sentrum kunne utvikles, men at en helhetlig plan for området måtte på plass først.

Flere boliger og møteplasser

Asplan Viak har nå utarbeidet et forslag til hvordan resultatet kan se ut.

Planene for Grorud sentrum viser hvilke gater, plasser og grøntområder som skal etableres eller oppgraderes og hvilke kvaliteter disse skal ha.

– Hovedgrepet som er tatt i disse planene er å fylle inn på de tomtene som er dårlig utnyttet for å skape et komplett bysentrum. Det er behov for å få inn flere boliger og arbeidsplasser i tillegg til å rydde opp i gatestrukturen og skape flere attraktive møteplasser, sier seniorrådgiver i Asplan Viak, Knut Magne Galta, til Byplan.

Høye murer og trangt mellom byggverkene i plantegningene.
Høye murer og trangt mellom byggverkene i plantegningene.

Et bredere boligtilbud

Et bredere boligtilbud vil være viktig for å få en større variasjon av beboere i området, mener han. – Det er ikke nok boliger i dag og det er vanskelig å finne gode alternativer dersom du selger huset ditt lenger opp på Grorud. Da må du kanskje flytte til en annen bydel for å finne et godt alternativ.

Han synes også bussene tar opp for stor plass i dag. – Vi ønsker å få parkeringsplassene for bussene inn under bebyggelsen, slik at sentrum hovedsakelig kan benyttes til andre formål.

– Åpne fasader er et viktig grep for å få til et levende sentrum. Dette forslaget vil få mer av livet ut på gaten, mener Galta. Sammen med gode grøntarealer vil dette gjøre sentrum mer tilgjengelig og attraktivt.

Beboerne kom med innspill

Bydel Grorud har invitert alle som bor på Grorud til et informasjonsmøte og en workshop som resulterte i mange gode innspill.

– Vi hadde et utrolig hyggelig og godt møte med beboerne i området. Mangel på muligheten til å samles på en pub eller en restaurant var et av temaene som ble nevnt. Sånn som det er nå, må du til Hasle eller enda lenger, sier Galta.

Flere var opptatt av å ta vare på stedsintegriteten. Flere nevnte Grorud-granitten i denne sammenhengen. Mange var også opptatt av temaer som trafikksikkerhet, møteplasser og bedre forbindelser på tvers av Trondheimsveien.

– Disse innspillene og andre som måtte komme er noe vi vil ta med oss videre i prosessen, sier Galta.

Uenige om planene videre

Oslo kommune og grunneierne er enige om at det er stort utviklingspotensial i området, men er ikke enige i utnyttelsen av arealet. Det ligger derfor på bordet to scenarier: Et som reflekterer grunneiernes visjon og et annet som tar hensyn til plan- og bygningsetatens ønsker om lavere arealutnyttelse og byggehøyder.

Seniorarkitekt Bruse Rognlien i plan- og bygningsetaten er spent på hvilke innspill som kommer i løpet av høringsperioden.

– Det er alltid viktig å bygge bra, men i Grorud sentrum hvor det blant annet er levekårsutfordringer og stedvis mangelfulle bomiljøer, er det særlig viktig, sier Bruse Rognlien, seniorarkitekt i plan- og bygningsetaten.

Lavere bygg, mer lys

Rognlien er opptatt av at flere boliger ikke skal gå på bekostning av kvaliteten ellers på Grorud. Ved å nedjustere høyden på bebyggelsen blir det lysere i gater og byrom, i tillegg vil det passe bedre inn med eksisterende bebyggelse. Nedjusteringen fører til at antall boliger reduseres fra 550 til 350.

– Vi ønsket at Asplan Viak i et av alternativene skulle justere ned høyden på bebyggelsen. Vi ønsket også at de skulle foreslå en barnehageplassering til, sånn at det er et større handlingsrom dersom det ble uaktuelt på den andre tomten.

– Hvilke justeringer vi anbefaler videre vil basere seg på innspillene som kommer nå i høringsperioden, sier han.

Powered by Labrador CMS