I rapporten forteller barna ved Oslo kommunes barnevernsinstitusjon om voksne som holder dem så hardt at de får problemer med å puste. Illustrasjonsfoto: Eko/Flickr
I rapporten forteller barna ved Oslo kommunes barnevernsinstitusjon om voksne som holder dem så hardt at de får problemer med å puste. Illustrasjonsfoto: Eko/Flickr

Ny rapport avdekker ansattes tvangsbruk ved en kommunal barnevernsinstitusjon. — Brutal holding og verre enn kampsport, forteller barna

Barna forteller at de er blitt kastet i veggen, og holdt så hardt at de fikk pusteproblemer. En ny rapport avdekker graverende forhold ved en av Oslo kommunes barnevernsinstitusjoner.

Publisert

— Hvordan skal vi få omsorg når vi blir holdt brutalt, spør ett av barna som er intervjuet i kommunerevisjonens gransking av barnevernsinstitusjoner eid og drevet av Oslo kommune.

I rapporten beskrives forholdene ved fire kommunale institusjoner for barn og unge mellom 13 og 18 år. De fire institusjonene blir ikke navngitt av hensyn til barnas rett til å ikke bli identifisert. Institusjonene benevnes med bokstavene A, B, C og D i granskingsrapporten.

Alle barna vil vekk fra institusjonen

Ved institusjon A beskriver barna til konsulentene, som har intervjuet dem på vegne av kommunerevisjonen, en hverdag preget av utagerende atferd med vold og trusler mellom barna. Men de forteller også om utstrakt bruk av holding som tvangsmiddel fra de ansattes side. Barnas forklaringer støttes av logger gjennomgått av kommunerevisjonen.

Så ille og kraftig skal holdingen ved institusjon A ha vært, at barna beskriver hvordan de har fått problemer med å puste når ansatte har holdt dem fast. De forteller også i intervjuer at ansatte ved den kommunale institusjonen skal ha kastet barn i veggen.

— Det er ikke vanlig holding, man kan si det er brutal holding. Det er verre enn kampsport, forteller ett av barna i intervju med konsulentene.

— Det er et stygt bilde når et barn blir holdt av to sterke menn. Det er ikke greit, sier et annet barn ved institusjon A.

Så redd at barnet og en ansatt overnattet på hotell

Barna sier de voksne ved institusjonen i stedet for å bruke tvangsmidler som holding, burde snakke med dem. I intervjuene sier alle barna at de skulle ønske de heller kunne bo i fosterhjem enn på institusjon A.

Bystyrets kontrollutvalg fikk tirsdag kveld en gjennomgang av kommunerevisjonens gransking av fire av Oslo kommunes barnevernsinstitusjoner. Foto Arnsten Linstad
Bystyrets kontrollutvalg fikk tirsdag kveld en gjennomgang av kommunerevisjonens gransking av fire av Oslo kommunes barnevernsinstitusjoner. Foto Arnsten Linstad

I rapporten beskrives også utagerende atferd, trusler mellom barna og brannstifting på nattestid. Det beskrives også hvordan barna frykter hverandre, og føler seg utrygge.

Så ille skal det ha vært på ett tidspunkt at en av de ansatte ved institusjon A tok inn på hotell med et redd og truet barn en natt. I loggnotater fra den kommunale institusjonen bekreftes også funnene i kommunerevisjonens gransking.

En avdelingsleder ved institusjon A beskriver hvordan situasjonen ved institusjonen var så tilspisset og vanskelig at det en periode høsten 2017 ble vurdert om det i det hele tatt var forsvarlig å holde den kommunale institusjonen i drift.

Ekstremt sykefravær og overtidsbruk

Da var flere av de faglærte ansatte enten ute i langtids-sykemeldinger eller svangerskapspermisjoner. Bemanningsmangelen var så prekær at det ble brukt dobbelt så mange ufaglærte som barne- og familieetatens egen norm tilsier er forsvarlig. I tillegg var det så mye utagerende atferd blant barna ved institusjonen, at det i perioder ikke ble ansett som forsvarlig å ha kvinnelig ansatte på vakt. Alle vaktene ble bemannet av menn.

Høsten 2017 hadde institusjon A et langtids sykefravær på over 20 prosent. Ifølge en intern rapport fra barne- og familieetaten, som er ansvarlig for grunnbemanningen ved kommunale barnevernsinstitusjoner, var det totale sykefraværet for hele 2017 på 16,9 prosent ved institusjon A. På nyåret 2018 steg overtidsbruken ved institusjonen til 13,4 ganger det som var budsjettert.

Ingen faglærte var på jobb da revisjonen sjekket

Da kommunerevisjonen, i forbindelse med sin gransking, kom på en uanmeldt kontroll en lørdag formiddag i februar i år, var det tre ufaglærte på jobb. To av dem var nattevakter som jobbet overtid og hadde steppet inn på dagtid fordi det ikke var andre ansatte som kunne jobbe.

Ifølge normen barne- og familietaten hadde satt opp skulle det vært minst en faglært miljøterapeut på jobb den dagen kommunerevisjonen kom på uanmeldt besøk ved institusjon A. Det er etaten som har ansvaret for at institusjonen har en forsvarlig gunnbemanning med faglærte miljøterapeuter.

Mens barne- og familieetaten i Oslo trekker kommunerevisjonens funn i tvil, mener den ansvarlige byråden og etatens overordnede, Inga Marte Thorkildsen (SV), at det er viktig med kontroll og gransking av kommunens egne barnevernsinstitusjoner. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet
Mens barne- og familieetaten i Oslo trekker kommunerevisjonens funn i tvil, mener den ansvarlige byråden og etatens overordnede, Inga Marte Thorkildsen (SV), at det er viktig med kontroll og gransking av kommunens egne barnevernsinstitusjoner. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet

Kommunerevisjonen skriver i den forbindelse at tvangsbruken som er brukt mot barna i all hovedsak er utført av ufaglærte ved institusjon A. I granskingen har revisjonen sett på det som er den sentralstyrte bemanningsplanen fra barne- og familieetaten, og sammenlignet med den reelle bemanningen ved institusjon A i fjor og frem til og med første kvartal i år.

Fra januar 2017 til mars 2018 har etaten satt opp at nær 60 prosent av vaktene ved institusjon A skal bemannes med faglærte miljøterapeuter. Men virkeligheten ser helt annerledes ut enn etatens oppsett. I realiteten har institusjon A hatt 60 prosent ufaglært bemanning, avdekker granskingen.

Ansvarlig etat bestrider granskingsrapporten

Men i en uttalelse til kommunerevisjonens rapport bestrider barne- og familietaten faktafunnene i bemanningen ved institusjon A. Etaten skriver:

" Vi sier oss forsåvidt enig i kommunerevisjonens anmerkning om at det hos en vesentlig andel av bemanningen var mangelfull metodekompetanse, dette gjaldt tilkallingsvikarer og enkelte vikarer. Det er imidlertid viktig å presisere at grunnbemanningen på institusjonen alltid var 2-3-2."

På godt norske betyr det at etaten mener det har vært mer enn nok folk på jobb. Og at det vesentlige ikke er hvorvidt de som har bemannet vaktene ved institusjon A har fagkompetanse, men at det var fylt opp med to personer på vakt fra morgenen, tre på mellomvakt, og to nattevakter.

I uttalelsen kommenteres det imidlertid ikke at det er barne- og familieetaten selv som har bestemt hvor mange faglærte og hvor mange ufaglærte som til en hver tid skal være på vakt ved institusjon A. Kommunerevisjonen har bare påpekt funnene som er gjort gjennom kontroll av virkeligheten sammenlignet med hva etaten selv har bestemt på papiret.

— Viktig med kontroll, mener byråd

Men byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), svarer på en litt annen måte enn etaten som er underlagt henne. Thorkildsen understreker hvor viktig det er at barne- og familietatens styring av kommunens egne barnevernsinstitusjoner blir grundig gransket og kontrollert av kommunerevisjonen. Byråd Thorkildsen skriver:

" Jeg ser at det på enkelte områder er divergens mellom det kommunerevisjonen beskriver og barne- og familieetatens oppfatninger om de samme forholdene. Jeg forutsetter at etaten utarbeider en egen plan for å følge opp kommunerevisjons anbefalinger."

Tirsdag kveld ble rapporten som gransker fire av Oslo kommunes egne barnevernsinstitusjoner behandlet av bystyrets kontrollutvalg. Der er det besluttet at granskingsrapporten oversendes til bystyrets helse- og sosialkomite. Deretter vil rapporten sannsynligvis bli endelig behandlet og debattert i bystyret.

Powered by Labrador CMS