SV-nestor Ivar Johansen ber byrådet publisere interne kommunale dokumenter i den elektroniske innsynstjenesten eInnsyn.
SV-nestor Ivar Johansen ber byrådet publisere interne kommunale dokumenter i den elektroniske innsynstjenesten eInnsyn.

Tidligere oslopolitiker Ivar Johansen (SV) ber byrådet journalføre alle interne dokumenter

I dag publiseres ofte interne kommunale dokumenter i Oslo kommunes postjournal. — Nå er det på tide at disse gjøres offentlige også, mener SV-veteran Ivar Johansen.

Publisert

Ukentlig publiseres hundrevis av kommunale dokumenter på den offentlige innsynsportalen eInnsyn. Dokumenter som er interne dokumenter i byrådet eller etaters innspill til politiske saker, er derimot unntatt offentlighet.

Nå ber offentlighetsforkjemper og SV-nestor Ivar Johansen om at praksis endres, slik at også slike dokumenter blir gjort tilgjengelige for hovedstadens beboere.

— Oslo kommunes praksis skal være å journalføre alle organinterne dokumenter, og kommunens arkivinstruks bør endres i tråd med dette. Dette ut fra det helt elementære: Forutsetning for å be om innsyn i et dokument er at du kjenner til at det eksisterer, sier Johansen på sine egen blogg.

Interne saksforberedelser

Dokumentene Johansen nå ber om at bør offentliggjøres, er i all hovedsak dokumenter fra byrådets interne saksforberedelser og innspill til saker til politisk behandling fra ulike kommunale etater.

Disse har fram til nå vært unntatt offentlighet med begrunnelse i Offentlighetslovens paragraf 14, som omhandler dokumenter ment for intern saksbehandling.

— Er det et tidspunkt dokumenter bør være tilgjengelige er der før byrådet eller tar en avgjørelse. Derfor er det viktig at disse journalføres, slik at folk vet at de finnes og kan etterspørres, sier Johansen.

Han mener dagens praksis kan gjøre at saker ikke blir tilstrekkelig belyst før byrådet gjør sine beslutninger.

Det er i denne oversikten på eInnsyn Ivar Johansen nå ber om at også interne dokumenter for saksforberedelse gjøres tilgjengelig for Oslos befolkning.
Det er i denne oversikten på eInnsyn Ivar Johansen nå ber om at også interne dokumenter for saksforberedelse gjøres tilgjengelig for Oslos befolkning.

— Dokumenter skal derfor ikke unntas fra offentlighet med begrunnelse at det er innspill til sak som skal til politisk behandling. Dette ut fra det helt grunnleggende: Innspill og diskusjon har størst verdi før forvaltningen eller byrådet har konkludert, understreker Ivar Johansen.

Jobber med ny strategi

De nye forslagene kommer som et resultat av at byrådet for øyeblikket jobber med å utarbeide en ny strategi for etterlevelse av reglene om offentlighet og journalføring i Oslo kommune.

I forslaget til ny strategi slår byrådet fast at innsynsretten skal ivaretas, samtidig som det skal praktiseres riktig og fortløpende journalføring i Oslo kommune.

— Allmennhetens innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Tilgang til informasjon bidrar til at innbyggerne kan ta del i samfunnsdebatten på et informert grunnlag og få muligheten til å påvirke kommunen. Det er også en viktig forutsetning for at befolkningen og media kan kontrollere kommunen og avsløre kritikkverdige forhold. Tilliten til kommunen styrkes gjennom åpenhet, skriver byrådsleder Raymond Johansen i byrådssaken.

Redaktørforeningen: — Gode forslag

Blant de som bruker de kommunale postlistene mest i sitt daglige arbeid, og dermed vil ha stort utbytte av at disse dokumentene blir gjort offentlige, er journalister i Oslos lokalpresse.

Generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen, ønsker på vegne av lokalpressen forslagene fra Johansen varmt velkommen.

— Oslo kommune kan gjøre mye for å bli en enda åpnere kommune, sier generalsekretær Norsk redaktørforening, Arne Jensen.
— Oslo kommune kan gjøre mye for å bli en enda åpnere kommune, sier generalsekretær Norsk redaktørforening, Arne Jensen.

— Sett fra vårt ståsted er de to forslagene fra Ivar Johansen gode. Det er ikke sikkert at en journalføring vil føre til at en får tilgang til dokumentene, men det vil i hvert fall sikre at en blir opplyst om at dokumentene finnes, påpeker Jensen.

Han mener en slik oppmykning i journalføringspraksisen vil være i god takt med byrådsleder Johansens lovnader om at Oslo skulle bli en åpnere kommune med de rødgrønne ved roret.

— Det er flott at byrådet ønsker å følge offentlighetsloven, men dette blir litt snevert. Loven har mange kan-formuleringer. Velger en kommune å følge disse for å innskrenke innsynsretten, blir det lite offensivt, mener Jensen.

Vil legge fram ideer for byrådet

Saken skulle vært oppe til politisk behandling i bystyrets finansutvalg tirsdag, men er utsatt. Dette blant annet fordi Redaktørforeningen har fått anledningen til å komme med innspill til saken gjennom en såkalt deputasjon.

— Oslo kommune kunne med hjelp av enkle grep gjort mye mer for å øke åpenheten. Jeg håper vi kan bruke den tiden vi får i finansutvalget til å presentere noen grep de kan benytte seg av i dette arbeidet, sier Jensen.

Powered by Labrador CMS